Om Oslo universitetssykehus HF

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

 

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Les mer på Oslo universitetssykehus nettsider.

Kvalitetsindikatorer.no ble oppretter da Rikshospitalet og Radiumhospitalet ble slått sammen til ett helseforetak 1. januar 2005. To tradisjonsrike sykehus gikk sammen for å stå sterkere rustet til å bevare og videreutvikle den høyspesialiserte virksomheten. Fusjonen hadde to siktemål: Å samle forskningsinnsatsen og dermed styrke muligheten til å utvikle og prøve ut nye diagnostiske hjelpemidler og behandlingsmetoder.

Kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer
Formålet med å måle kvalitetsindikatorer er å gi brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på tjenestetilbudet innen våre spesifikke områder av spesialisthelsetjenesten. Vi vil her både måle indikatorene som er av interesse og relevans for pasienter, pårørende og andre, men også flere andre indikatorer som har mest relevans for helsepersonell og ledelsen på ulike nivå. Indikatorene skal gi grunnlag for kvalitetsforbedring og intern styring av virksomheten.

"Kvalitetsregistre (medisinske kvalitetsregistre) er en løpende innsamling og sammenstilling av klinisk relaterte data fra kliniske prosesser. De har som formål å danne grunnlag for videreutvikling av den faglige kvalitet. Innholdet i de kliniske registrene er definert av fag- og forskningsmiljøer. Kliniske kvalitetsregistre er viktig bidrag til evaluering og utvikling av kvalitet. Offentliggjorte data fra eksisterende helseregistre inngår i styringsgrunnlag i helseforetakset.

Kvalitetsindikatorer er forenklede nominelle uttrykk for kvalitative forhold. Kvalitetsindikatorer kan indikere kvalitetsnivå. Når kvalitetsindikatorer følges over tid kan de også indikere prosessenes evne til å yte stabil kvalitet. Dette stiller strenge krav til utforming av indikatoren, særlig indikatorens evne til uttrykke likhet / forskjell i kvalitet uten å bli påvirket av ulikhet i grunnlag (case-mix problematikk). Sosial og helsedirektoratet har utarbeidet kravspesifikasjoner til indikatorer som skal brukes til sammenligning på tvers. HF er ansvarlig for å utvikle nødvendige indikatorer og å bruke disse som styringsgrunnlag i HF. HF-enes lokale indikatorer kan inngå i styringsdialogen mellom Helse Sør og det enkelte HF. Helseforetakene i Helse Sør skal utarbeide og bruke målbare indikatorer på kvalitative forhold. Helse Sør skal bidra til at gode lokale indikatorer spres i foretaksgruppen. Der det er hensiktsmessig vil Helse Sør tilpasse og ta i bruk gode lokale indikatorer som regional indikatorer. "

Dette nettstedet er et verktøy for å bedre kunne måle og synliggjøre kvaliteten på diagnostikk og behandling. Det skal alltid publisere korrekte, oppdaterte og godkjente data, som kan være med på å danne nasjonale standarder.

Les mer om Oslo universitetssykehus HF her >>