Vulvakreft

Den mest vanlige formen for kreft i vulva (kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan) er plateepitelkarsinom, som utgjør omtrent 2/3 av krefttilfellene. Andre sjeldne former er melanom, adenokarsinom, udifferensiert karsinom, leiomyosarkom og sarcoma botryoides. Primærcancer i vagina er ekstremt sjelden med omtrent 17 nye tilfeller per år. Gjennomsnittsalderen er cirka 60 år.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.