Testiskreft

Testiscancer har med moderne behandling en meget god prognose. Størstedelen av maligne tumorer i testis er germinalcelletumorer. Omkring 90 % av alle germinalcelletumorene har sitt utspring i testis. Testikulære germinalcelletumorer deles inn i to hovedtyper; Seminom og Non-seminom. De to hovedtypene er omtrent like hyppige. De har forskjellig aggressivitet og reagerer ulikt på behandlingen. Seminom opptrer noe senere i livet (median alder cirka 35 år) enn non-seminom (median alder cirka 25 år). Det ble i 2004 registrert 261 tilfeller av testiscancer i Norge.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.