Kirurgisk klinikk
Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Kirurgisk klinikk har bred kirurgisk virksomhet innenfor områdene barnekirurgi, gastroenterologisk kirurgi, kreftkirurgi, urologi og transplantasjon. Vår Kreftkirurgiske seksjon befinner seg på Radiumhospitalet, mens de øvrige seksjonene er lokalisert til Rikshospitalet. Vi disponerer egen operasjonsavdeling og poliklinikk på begge sykehusene. Kirurgisk klinikk har landsfunksjon for organtransplantasjon av lever, nyre og bukspyttkjertel og flerregionale og regionale oppgaver for kirurgisk behandling av en rekke sykdommer.

Aktivitet
Kirurgisk klinikk hadde 5180 heldøgnsopphold, 2427 dagopphold og totalt 14243 konsultasjoner i 2006.

Epikriser
Andel epikriser sendt innen 7 dager totalt for klinikken hittil i 2007 er 71,1%.

Kvalitetsdata fra våre seksjoner og avdelinger: