Seksjon for kreft og blodsykdommer hos barn

Seksjon for kreft og blodsykdommer har ansvar for utredning og behandling av barn med kreft og blodsykdommer. Seksjonen utfører høydosebehandling med stamcellestøtte og har landsfunksjon for allogene benmargstransplantasjoner hos barn.