Strykninger

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Med strykning fra operasjonsprogrammet forstås at en planlagt operasjon ikke blir gjennomført den dagen pasienten er satt opp på programmet. Tallene viser gjennomsnittlig daglig andel strykninger i perioden. Tallene er basert på daglig manuell registrering av totalt antall planlagte operasjoner og antall som strykes.

Utsettelser Rikshopsitalet Gjennomsnitt på landsbasis
Andel strykninger av planlagte operasjoner 11% 7%

Kilde: Fritt sykehusvalg (2008)

Beskrivelse av indikatoren

Indikatorene er uttrykk for sykehusets planlegging av operativ virksomhet og evne til å gjennomføre planlagt operasjonsprogram. Strykninger fra oppsatt program er ikke akseptabel praksis. For pasienten er det en negativ opplevelse å bli strøket fra operasjonsprogrammet. Operasjonsvirksomhet legger beslag på store ressurser i helseforetakene. Det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. For helseforetakene medfører strykninger kostnad i form av ekstra liggedøgn preoperativt.

Det kan være forskjellige årsaker til at en pasient strykes fra programmet, for eksempel mange øyeblikkelig hjelp operasjoner, personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon, urealistisk operasjonsprogram mv. Strykning på grunn av akutt oppstått lidelse hos pasienten som medfører utsettelse av operasjon kan vanligvis ikke tillegges sykehus planlegging av operasjonsvirksomheten.

Fullstendig beskrivelse og definisjon av indikatoren finner du på Sosial- og helsedirektoratet sine hjemmesider.