Pasienterfaringer

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Alle helseregioner gjennomfører regelmessig pasienterfaringsundersøkelser. Dette er resultater basert på pasientrapporterte kvalitetsindikatorer fra undersøkelsene:

  • PasOpp 2006
  • PasOpp 2004 - Poliklinikker ved somatiske sykehus
  • PasOpp 2005 - pårørendes erfaringer med de somatiske barneavdelingene i Norge

For mer informasjon om selve undersøkelsen henvises det til: www.kunnskapssenteret.no.

Pasienterfaringer innlagte pasienter 2006 Resultat Gj.snitt (Norge)
Pasienterfaringer med legetjenesten (omsorg, faglig dyktighet m.m.) 77,6 74,6
Pasienterfaringer med sykepleietjenesten (tilstrekkelig med tid, omsorg m.m.) 79,5 78,0
Pasientenes vurdering av informasjon om tester og undersøkelser 68,0 66,5
Pasientenes vurdering av standard (bygninger, utstyr, mv.) 81,1 71,1
Pasientenes vurdering av ivaretakelsen av pårørende (informasjon, hvordan de ble tatt imot) 80,1 74,1
Pasientenes vurdering av organiseringen (èn hovedansvarlig lege, fast gruppe pleiere m.m.) 65,9 62,7

 

Pårørendes erfaringer med de somatiske barneavdelingene, indeks 0-100. målt fra 01.09.2005 til 24.11.2005 Resultat Gj.snitt (Norge)
Pårørendes vurdering av standarden på avdelingen (toalettforhold, renhold, roen på rommet, tilbud til de pårørende) 71 73
Pårørendes vurdering av pleietjenestene (omtanke for barnet og de pårørende, informasjon om pårørendes oppgaver, hensyn til familiesituasjon m.m.) 65 64
Pårørendes vurdering av avdelingens organisering (om én lege var hovedansvarlig, samarbeid mellom pleiepersonale, behandlingsplan m.m.) 66 63
Pårørendes vurdering av legetjenestene (omtanke for barnet og de pårørende, faglig dyktighet, snakket forståelig til de pårørende m.m.) 72 70
Pårørendes vurdering av informasjon om prøver og undersøkelser. 71 70
Pårørendes vurdering av informasjon om tiden etter utskriving (håndtering av tilbakefall m.m.) 72 71

 

Pasienterfaringer, polikliniske pasienter målt per 01.09.2004 Resultat Gj.snitt (Norge)
Pasientenes vurdering av standard (venterom, toalettforhold, renhold, mv.) 93 90
Pasientenes vurdering av kommunikasjon med helsepersonellet 87 85
Pasientenes vurdering av organisering av virksomheten 87 86
Pasientenes vurdering av informasjon fra helsepersonellet 83 81
Pasientenes vurdering av tilgjengelighet (finne frem til poliklinikken, inne på poliklinikken) 89 90
Pasientenes vurdering av erfaringer før besøket (ventetid, informasjon mv.) 78 79