Korridorpasienter

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Indikatoren måler andel korridorpasienter fordelt på antall liggedøgn. Med korridorpasient forstås pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m. på sykehus. Resultatet er beregnet ut fra de tre siste tertialene.

Datamaterialet er basert på manuell registrering av totalt antall korridorpasienter på hele sykehuset hver dag på et gitt tidspunkt (kl. 07:00). Tallene viser gjennomsnittlige antall korridorpasienter per dag i registreringsperioden samt andel korridorpasienter i forhold til antall liggedøgn i perioden.

Korridorpasienter Rikshospitalet Gj.snitt (hele landet)
Andel korridorpasienter 0 % 1,8 %

 Kilde: Fritt sykehusvalg (2008)

Beskrivelse av indikatoren

Antall og andel korridorpasienter vil kunne variere i løpet av døgnet og gjennom perioden med topper enkelt dager og lavere antall eller ingen korridorpasienter andre dager i perioden. Antallet vil kunne variere mellom ulike avdelinger og sengeposter. Undersøkelser har vist at det er først og fremst er ved avdelinger og poster og med høyt antall øyeblikkelig hjelp innleggelser, særlig indremedisinske avdelinger, at korridorpasienter forekommer hyppig. Noen avdelinger og poster har sjelden eller aldri korridorpasienter.

Fullstendig beskrivelse og definisjon av indikatoren finner du på Sosial- og Helsedirektoratet sine hjemmesider.