Infeksjoner

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Andel sykehusinfeksjoner er basert på en landsomfattende prevalensundersøkelse som er gjennomført to ganger pr år. Med prevalens forstås hvor mange som har en sykehusinfeksjon på registreringsdagen.

Underliggende faktorer som kan forklare variasjon i prevalens
Prevalensresultater må leses med varsomhet, spesielt gjelder dette prevalensen ved mindre sykehus. En slik undersøkelse gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i institusjonene på en bestemt dag. Metoden gir en god oversikt nasjonalt over infeksjonsforekomst, men for enkelte sykehus blir tallmaterialet lite. Resultatene på institusjonsnivå er derfor mer sårbare for variasjoner i registreringsmåter. I tillegg vil forhold som utskrivningspraksis, liggetid, pasientsammensetning og behandlingstilbud påvirke prevalensen. For eksempel har alvorlige syke pasienter en økt infeksjonsrisiko. Følgelig vil sykehus med flere alvorlige syke pasienter ha en forventet høyere prevalens. Likeledes vil et sykehus som hvor pasienter har kortere liggetid også ha forventet lavere prevalens.

Sykehusinfeksjoner Rikshospitalet
Gj.snitt (hele landet)
Total andel infeksjoner 7,9 % 5,6%

Kilde: Fritt sykehusvalg (2008) 

Indikatorbeskrivelser

Urinveisinfeksjon
Landsgjennomsnittet for prevalensen av urinveisinfeksjoner har de senere år vært rundt 1,8%. Resultatene på institusjonsnivå påvirkes lettere av tilfeldige faktorer. En høy eller lav prevalens betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god.

Nedre luftveisinfeksjon
Landsgjennomsnittet for prevalensen av nedre luftveisinfeksjoner har de senere år vært rundt 1,6%. Resultatene på institusjonsnivå påvirkes lettere av tilfeldige faktorer. En høy eller lav prevalens betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god.

Postoperative sårinfeksjoner
Landsgjennomsnittet for prevalensen av postoperative sårinfeksjoner har de senere år vært rundt 5,5%. Merk at dette er prevalens i forhold til antall opererte og ikke i forhold til totalt antall pasienter. Resultatene på institusjonsnivå påvirkes lettere av tilfeldige faktorer. En høy eller lav prevalens betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god.

Septikemi
Landsgjennomsnittet for prevalensen av septikemi (blodforgiftning) har de senere år vært rundt 0,5%. Resultatene på institusjonsnivå påvirkes lettere av tilfeldige faktorer. En høy eller lav prevalens betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god.

Totalt antall sykehusinfeksjoner
Landsgjennomsnittet for prevalensen av de fire registrerte sykehusinfeksjonstypene har de senere år vært rundt 5,3%. Resultatene på institusjonsnivå påvirkes lettere av tilfeldige faktorer. En høy eller lav prevalens betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god.

For mer informasjon vises det til Folkehelseinstituttet.
Fullstendig beskrivelse og definisjon av indikatoren finner du på Sosial- og helsedirektoratet sine hjemmesider.