Epikrisetid

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

 

Epikrise (dokumentasjon på pasientbehandlingen) skal etter utskrivning fra sykehuset sendes til det helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging (f.eks fastlege).

Epikrisetid Resultat Nasjonale måletall
Andel sendt epikriser % innen 7 dager 62,4 80

(Aktivitet og ressursbruk desember 2008)

Beskrivelse av indikatoren

Epikrisetid brukes som benevnelse på tiden fra utskrivning til epikrisen er sendt fra sykehuset. Lang epikrisetid svekker pasientens mulighet til å få kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging etter utskrivelse. Det presenteres derfor her den andel av epikriser som blir sendt fra sykehuset innen 7 dager etter utskrivning. Data er basert på registrering i det pasientadministrative datasystemet ved sykehuset. Vi gjør oppmerksom på at venting på prøvesvar, undersøkelser mv. kan resultere i utvidet epikrisetid.

Fullstendig beskrivelse og definisjon av indikatoren finner du på Sosial- og helsedirektoratet sine hjemmesider.