Kvalitetsindikatorer

Denne nettsiden synliggjør kvalitetsindikatorer ved Oslo universitetssykehus HF. Kvalitetsindikatorer er viktige verktøy for å måle og synliggjøre diagnostikk, behandling, oppfølging og forskning. Registreringer ble gjort for Rikshospitalet HF (Rikshospitalet og Radiumhospitalet) fram til og med 2008. Hjertemedisinsk avdeling ved hjerte- og lungeklinikken (OUS) har oppdatert registreringene også for de senere år.

Graf01     Graf02    Graf03

Det stilles stadig økende krav til dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet i helsetjenesten, både gjennom lovverk, eiere og pasientgrupper. Kvalitetsdata brukes gjerne i dag som en viktig pekepinn på om sykehuset drives etter god praksis.

Kontinuerlige evaluering av prosesser og resultater har vist seg å være viktig for kvalitetsforbedring av pasientbehandlingen, og en slik evaluering kan danne grunnlaget for kunnskaps- og pasientfokusert styring av behandling og helsetjenesteutvikling. Systematisk kvalitetsoppfølging blir derfor viktig i alle ledd innen klinisk virksomhet.